RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Zápis dětí do MŠ

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2020/2021

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto opatření, které mění organizaci a průběh zápisu do mateřské školy.

 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy bude probíhat v termínu od 5. do 15. května 2020. V tomto období je třeba dodat žádost o přijetí dítěte včetně příloh (rodný list dítěte, doložení očkování) jednou z níže uvedených možností. Žádost si můžete stáhnout zde.

O přidělení číselného kódu pro Vaše dítě budete informováni e-mailem na adresu, kterou jste uvedli v přihlášce. Pořadí doručení vaší žádosti nemá žádný vliv na vlastní rozhodování o přijetí.

Všechny přijaté žádosti seřadíme podle předem schválených kritérií a seznam s číselnými kódy přijatých dětí zveřejníme na školním webu resp. na dveřích školy.

Samotný zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí!

 

Žádost o přijetí do mateřské školy podávejte písemnou formou jedním z těchto způsobů:

 

1) do datové schránky školy (xtpdtf4); 

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!);

3) vhoďte do poštovní schránky školy;

4) pošlete běžnou poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Chraštice, Chraštice 44, 262 72 Březnice.

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolní docházce uvede zákonný zástupce náležitosti stanovené v § 36 odst. 4 a 5 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kterými jsou:

 

1) jméno a příjmení žadatele (dítěte);

2) datum narození;

3) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování;

4) označení konkrétního zařízení (mateřské školy), jemuž je žádost doručena;

5) podpis osoby, která žádost podává;

6) podpis zákonného zástupce, který při podání žádosti dítě zastupuje.

 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.  

Doložení řádného očkování dítěte.

Součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí být doložení řádného očkování dítěte podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (t.j. poslední rok před nástupem do 1.třídy ZŠ).

V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor prohlášení v příloze),

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda bylo dítě očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o přijetí do mateřské školy se všemi přílohami do pátku 15.5. 2020. 

Další informace 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8. pěti let.

S případnými dotazy se můžete obracet přímo na ředitele školy mailem nebo telefonicky (739 691 120).

Další informace o zápisu najdete v přílohách. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy              Šárka Křivánková, vedoucí učitelka MŠ  

      karel.derfl@zschrastice.cz                                                        sarka.krivankova@zschrastice.cz                    

 

 

PřílohaVelikost
2020 Kritéria přijímání do MŠ Chraštice841.17 KB
2020 Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy655.01 KB
2020 Čestné prohlášení k očkování485.61 KB

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

Pilotní škola KIN-BALLU 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!