RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

HODNOCENÍ 2021/2022

 

JAK PROBÍHÁ (LETOŠNÍ) HODNOCENÍ V NAŠÍ ŠKOLE? 

 

Vážení rodiče,

 

 

před školami stojí nelehký úkol hodnocení práce žáků, při kterém mají učitelé podle pokynů MŠMT zásadně přihlédnout k průběhu školního roku a také k podílu online výuky. Jak to však konkrétně udělat? Co vše zahrnout do hodnocení žáků? A kterým způsobem vlastně hodnotit – klasifikací, slovně nebo kombinací obou metod? 

 

Po zkušenostech s obdobím distanční výuky i s hodnocením v naší škole v uplynulých dvou letech a zejména na konci školního roku 2020/2021 jsme se po důkladném zvážení všech výhod a nevýhod rozhodli pokračovat v naší základní škole v podobném způsobu hodnocení, jaké jsme již vyzkoušeli v minulém školním roce.  To znamená, že chceme hodnotit jak slovně, tak i známkami nebo kombinací obojího. Zaměřujeme se stále více na poskytování zpětné vazby v průběhu školního roku, přičemž musíme brát v úvahu i skutečnost, že část výuky probíhala také distančně.

 

JAK BUDEME LETOS HODNOTIT? 

 

 

Velmi podobně jako na konci minulého školního roku. To znamená, že děti v 1.-4. ročníku budou mít slovní hodnocení, žáci 5.-7. ročníku kombinaci známek a slovního hodnocení, nejstarší žáci v 8.-9. ročníku mají klasifikaci známkami. Mimo jiné i proto, že tyto známky se budou uvádět v přihláškách na SŠ.

 

Opět využijeme také sebehodnocení žáků i hodnocení žáka učitelem pro pojmenování dosažených kompetencí a dovedností, kterými jsou naplňována tzv. průřezová témata dle RVP (Rámcový vzdělávací program).

 

Větší důraz chceme klást na HODNOCENÍ CHOVÁNÍ každého žáka za uplynulé období.

K tomu nás vede skutečnost, že i v naší škole pozorujeme negativní dopady dlouhodobého přerušení společné výuky ve škole, což se projevuje mj. také ve zhoršení sociálních vztahů mezi dětmi. Všímáme si (a vy jistě také), že dochází k větší verbální i fyzické agresivitě mezi dětmi, k zesměšňování či ponižování ostatních, ubližování slabším nebo vulgárnímu vyjadřování vůči dětem, ale i dospělým.

 

Samozřejmě se tak nechovají všechny děti. Chceme však vyjádřit jasný postoj k tomu, co považujeme jako pedagogové za překročení hranic vymezených školními pravidly i pravidly slušného chování. Současně také chceme vyzdvihnout a ocenit všechny děti, které se snaží tato pravidla dodržovat, chovají se k ostatním s respektem a dokáží i pomoci nebo se někoho zastat. Více o HODNOCENÍ CHOVÁNÍ najdete v článku zde.

 

 

Naše pololetní hodnocení se skládá ze tří hlavních částí, kterými jsou:

1) sebehodnocení dítěte;

2) hodnocení žáka školou respektive učitelem či více učiteli;

3) hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech.

 

Ocenění dítěte rodiči zůstává dobrovolnou možností, kterou ale také uvedeme na vysvědčení, pokud se pro ni rozhodnete.

 

Sebehodnocení žáka opět probíhá prostřednictvím sebehodnotících dotazníků, ve kterém si dítě vybírá ze sady výroků/tvrzení/ podle toho, jak samo sebe vidí a hodnotí. K lepšímu porozumění této částí hodnocení mohou dítěti pomoci rodiče či učitel - měli by však v souladu s pokyny maximálně respektovat svobodnou volbu a rozhodnutí dítěte. 

 

Současně je práce dítěte posuzována a hodnocena učitelem nebo více vyučujícími. Pro lepší srozumitelnost používáme obdobné sady hodnotících výroků, jako mají žáci a můžeme tak porovnávat pohledy dětí i jejich vyučujících.

 

Nejobsáhleji se věnujeme hodnocení výsledků vzdělání dítěte v jednotlivých předmětech, k čemuž využíváme především slovní hodnocení v kombinaci se známkami (od 5. ročníku) nebo pouze známky (8. a 9.třída).

 

K tomu všemu letos přibude již výše zmíněný dodatek Hodnocení chování, který je sice nepovinnou součástí vysvědčení, ale považujeme jej i z hlediska dalšího vzájemného fungování dětí za neméně důležitý, ba naopak.

 

(Vysvědčení žáci dostanou v pondělí 31. ledna 2022 od svých třídních učitelek)

 

 

Na závěr mi dovolte, abych ocenil Vaši spolupráci, podporu i pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání i po návratu dětí do školy. Vím, že je často velmi obtížné zajistit všechny další Vaše povinnosti a zároveň podporovat děti při jejich vzdělávání. Děkuji Vám za vše, co děláte pro to, abychom to společně s Vašimi dětmi zvládali co nejlépe a v dobré psychické pohodě. 

 

Přeji vše dobré, ale především zdraví Vám i celé rodině.

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

                                                     739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!