RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

Hodnocení chování

 

 

SYSTÉM  HODNOCENÍ

C H O V Á N Í  Ž Á K Ů

  V  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE  CHRAŠTICE

 

 

Ve snaze podávat efektivní a srozumitelnou zpětnou vazbu žákům i rodičům, jsme v naší škole od roku 2015 začali používat systém Hodnocení přístupu ke vzdělávání a chování žáků, který nám umožnil mnohem lépe posuzovat a hodnotit chování a přístup žáků. 

 

S nástupem distanční výuky a s přechodem na slovní hodnocení jsme tento způsob hodnocení na nějakou dobu opustili, protože zaváděné slovní hodnocení zahrnuje i posouzení chování a přístupu ke vzdělávání.

 

V současné době se ale k této formě HODNOCENÍ CHOVÁNÍ opět vracíme, abychom se ještě více soustředili na posouzení a vyhodnocování chování dětí, protože největší zhoršení vnímáme ve vzájemných vztazích.

 

Domníváme se, že zhoršení v chování žáků ve škole je zřejmě způsobeno přerušením přirozených sociálních vazeb následkem dlouhodobé neúčasti dětí na prezenční výuce, ale také celkově zvýšeným napětím ve společnosti související s větší mírou stresu, který může být způsoben např. obavami o zdraví, ekonomickou nejistotou či dalšími faktory. Tyto negativní vlivy a projevy jsou ve zvýšené míře pozorovány jak u dospělých, tak i u dětí. Vnímají je i psychologové a další odborníci, protože se podobné projevy objevují na většině škol. MŠMT například vydalo tento manuál Metodické doporučení k duševnímu zdraví, který má  pomoci pedagogům i rodičům v řešení obtížných situací. 

 

Nadměrný stres, který negativně doléhá na děti, totiž může být spouštěčem psychických obtíží. U dětí se mohou objevovat pocity bezmoci, úzkosti či bezvýchodnosti, se kterými si neví rady a mohou se s nimi vyrovnávat nevhodnými způsoby. V případě potřeby se i vy můžete obrátit na odborníky s žádostí o pomoc - odkazy najdete např. na webu www.dusevnizdravi/edu.cz/pro-rodice.

Můžete se obrátit i na pedagogy naší školy (výchovný poradce, vedení školy, třídní učitelky).

 

Přestože hledáme příčiny změn (nebo i zhoršení) v chování našich žáků a snažíme se je lépe pochopit a předcházet všem negativním projevům, nemůžeme je samozřejmě přehlížet ani tolerovat v případě, že dochází k porušování dohodnutých pravidel.

 

K naší roli pedagogů patří také provádět hodnocení chování každého žáka, k čemuž nám ale známka na vysvědčení často nemůže stačit, protože nevyjadřuje všechno, co se za ní skrývá.

Ona i ta "jednička z chování" nemusí pokaždé vyjadřovat, že je všechno v pořádku a již není co zlepšovat. Proto Vám nyní  nabízíme takové hodnocení chování, které se snaží jít více do hloubky, takže bude jistě důvodem k zamyšlení a může být i návodem či radou, na co se v budoucnu zaměřit, kde je ještě prostor pro zlepšování... 

 

Jak bude HODNOCENÍ CHOVÁNÍ našich žáků vypadat v praxi? 

 

Na konci pololetí každému žákovi a žákyni naší školy (a jejich rodičům) písemně sdělíme, jak se jim z našeho úhlu pohledu daří respektovat pravidla školního soužití a jak se chovají ke svým spolužákům i dospělým ve škole či na školních akcích. Toto hodnocení je výsledkem shody mezi všemi vyučujícími, kteří v daném pololetí žáky/žákyni vyučovali. 

 


 

KRITÉRIA, podle kterých jsou naši žáci a žákyně od školního roku 2021/2022 hodnoceni: 

 

CHOVÁNÍ K OSTATNÍM DĚTEM

 

Jedná bez posmívání, zastrašování, povyšování či ponižování.

Dodržuje dohodnutá pravidla soužití dle školního řádu.

Dodržuje domluvená třídní pravidla.

S ostatními komunikuje bez vulgarismů.

Problémy řeší smírem a bez násilí.

Nabízí druhým pomoc a podporu.

 

CHOVÁNÍ K DOSPĚLÝM

 

Ke všem dospělým ve škole se chová s respektem.

Plní pokyny všech dospělých podílejících se na chodu školy.

Chová se příkladně ve škole i na školních akcích.

 


Ke každému z těchto kritérií bude připojeno hodnocení vyjadřující míru jeho naplnění: 

     splňuje 

     spíše splňuje 

     spíše nesplňuje 

     nesplňuje 

 


Celkové hodnocení chování žáků bude zpracováno na samostatném tiskopise, který je nepovinnou přílohou k vysvědčení na konci školního roku nebo výpisu vysvědčení v pololetí. Tento způsob hodnocení se netýká žáků v 1. ročníku, kteří jsou hodnoceni pouze slovním hodnocením, které zahrnuje i chování a přístup dítěte. 

 

Věříme, že takto strukturované hodnocení chování pomůže našim žákům snadněji nacházet mantinely, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat, a nám dospělým (pedagogům i rodičům) může pomoci v tom, abychom dětem byli i nadále co největší oporou i jistotou, ale současně i přirozenou autoritou. 

 

Děkujeme za vaši podporu a společné úsilí v tom, aby se všechny děti těšily do školy, mohly se zde cítit bezpečně a učit se naplno a s radostí. SPOLU A V POHODĚ. 

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 

  karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!