RODIČE VÍTÁNI

Rodiče vítáni

QRC

 

KONTAKT

ZŠ a MŠ Chraštice

Chraštice 44
Březnice 262 72
IČO: 68998503
tel:  +420-318695382
mob:+420-739691120
skola@zschrastice.cz
www.zschrastice.cz

ZŘIZOVATEL

Obec Chraštice

Chraštice 2
Březnice 262 72
IČO: 00242331
tel:  +420-318695371
obecchrastice@seznam.cz
www.obec-chrastice.cz

HODNOCENÍ 2022/2023

 

HODNOCENÍ PRÁCE ŽÁKŮ

VE ŠKOLNÍM ROCE 2022-2023 

 

Vážení rodiče,

 

průběžné i závěrečné hodnocení práce žáků je samozřejmou součástí vzdělávání.

Jak to však konkrétně udělat? Co vše patří do hodnocení žáků? A kterým způsobem vlastně hodnotit – klasifikací, slovně nebo kombinací obou metod? O tom se vedou mezi laiky i odborníky diskuze.

 

V naší škole používáme systém hodnocení, který respektuje nejaktuálnější poznatky současné moderní pedagogiky u nás i ve světě, je v souladu se vzdělávací politikou našeho státu a vychází z našich zkušeností i pedagogické praxe posledních několika let.

 

Po zkušenostech s obdobím distanční výuky i s hodnocením v naší škole v uplynulých letech jsme se po důkladném zvážení všech výhod a nevýhod rozhodli již v minulém roce 2021/2022 používat v naší základní škole způsoby hodnocení, které zde dále popisujeme.  To znamená, že hodnotíme jak slovně, tak i známkami nebo kombinací obojího. A stále více se snažíme zaměřovat na poskytování zpětné vazby v průběhu celého školního roku.

 

JAK TEDY HODNOTÍME PRÁCI NAŠICH ŽÁKŮ? 

 

Stejným způsobem jako v minulém školním roce!

To znamená, že děti v 1.-4. ročníku mají slovní hodnocení, žáci 5.-7. ročníku mají kombinaci známek a slovního hodnocení, nejstarší žáci v 8.-9. ročníku mají klasifikaci známkami - mj. i proto, že tyto známky se povinně uvádějí v přihláškách na SŠ.

 

Využíváme také sebehodnocení žáků i hodnocení žáka učitelem pro pojmenování dosažených kompetencí a dovedností, kterými jsou naplňována tzv. průřezová témata dle RVP (Rámcový vzdělávací program). Zdrojem hodnocení se tak stává i žák sám, který se postupně musí naučit posuzovat svoji práci.

 

Za velmi důležité považujeme HODNOCENÍ CHOVÁNÍ každého žáka za uplynulé období. Chceme tím na základě jasných kritérií vyjádřit postoj školy k tomu, co jako pedagogové považujeme za překročení hranic vymezených školními pravidly i pravidly slušného chování. Současně také chceme vyzdvihnout a ocenit všechny děti, které se snaží tato pravidla dodržovat, chovají se k ostatním s respektem a dokáží i pomoci nebo se někoho zastat. Více o HODNOCENÍ CHOVÁNÍ najdete v článku zde.

 

 

Naše pololetní hodnocení se skládá ze čtyřech hlavních částí, kterými jsou:

1) sebehodnocení dítěte;

2) hodnocení žáka školou respektive učitelem či více učiteli;

3) hodnocení výsledků vzdělávání v jednotlivých předmětech.

4) hodnocení chování.

 

Ocenění dítěte rodiči zůstává dobrovolnou možností, kterou ale také uvedeme na vysvědčení, pokud se pro ni rozhodnete.

 

Sebehodnocení žáka probíhá prostřednictvím sebehodnotících dotazníků, ve kterém si dítě vybírá ze sady výroků/tvrzení/ podle toho, jak samo sebe vidí a hodnotí. K lepšímu porozumění této částí hodnocení mohou dítěti pomoci rodiče či učitel - měli by však v souladu s pokyny maximálně respektovat svobodnou volbu a rozhodnutí dítěte. 

 

Současně je práce dítěte posuzována a hodnocena učitelem nebo více vyučujícími. Pro lepší srozumitelnost používáme obdobné sady hodnotících výroků, jako mají žáci a můžeme tak porovnávat pohledy dětí i jejich vyučujících.

 

Nejobsáhleji se věnujeme hodnocení výsledků vzdělání dítěte v jednotlivých předmětech, k čemuž využíváme především slovní hodnocení v kombinaci se známkami (od 5. ročníku) nebo pouze známky (8. a 9.třída).

 

K tomu všemu máme také výše zmíněný dodatek Hodnocení chování, který je sice nepovinnou součástí vysvědčení, ale považujeme jej za velmi důležitý.

 

(Letos obdrží žáci pololetní vysvědčení v úterý 31. ledna 2023 ve škole od svých třídních učitelek, ale účastníci LVK dostanou vysvědčení na horách)

 

 

Závěrem mi, vážení rodiče, dovolte, abych ocenil Vaši spolupráci, podporu i pomoc nejen s hodnocením, ale i s vytvářením co nejvhodnějších podmínek pro úspěšné vzdělávání Vašeho dítěte i jeho domácí přípravu.

 

Děkuji Vám za vše, co děláte pro to, abychom to společně s Vašimi dětmi zvládali co nejlépe a v dobré psychické pohodě. Velmi si toho vážím.

 

Pro lepší porozumění obsahu učiva, výukových cílů i učení dětí Vám nabízíme konzultace s třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími a v případě Vašeho zájmu i možnost náslechů přímo ve výuce.

 

Budeme také rádi za Vaše přípomínky i náměty ke zlepšení. Svůj názor a pohled na činnost naší školy budete moct také vyjádřit v dotazníkovém šetření MAPA ŠKOLY, které proběhne ve 2. pololetí školního roku 2022/2023.

 

Přeji vše dobré, ale především zdraví Vám i celé rodině v novém roce 2023.

 

 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy

                                                739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz

 

 

Přihlášení

Školní video

Videogalerie naší školy

 Školní videa na Youtube

www.youtube.com

PROJEKTY

Jazykový projekt Janička

Kruh spolupracujících škol 

 

Minimalizace šikany

Překlady webu

Translate our web! Übersetzen Sie unsere Web! Перевести наш сайт!

 

Přeložte si sami

 

Po kliknutí na obrázek si sami vyberete ze 105 cizích jazyků pro překlad!